Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy / AVG
OUR PRIVACY STATMENT IS IN DUTCH. A ENGLISH VERSION WILL BE SEND ON REQUEST

 

Privacyverklaring, AVG REBEL REPUBLIC B.V.
REBEL REPUBLIC B.V, gevestigd te Noordwijk (Postbus 205 2200 AE) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
REBEL REPUBLIC B.V.
www.ready2rebel.nl
Postbus 205
2200 AE Noordwijk
Telefoon: +31(0)851300620
Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@ready2rebel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rebel Republic B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatie gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ready2rebel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Rebel Republic B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het uitvoeren van en enkel voor haar dienstverlening conform overeengekomen in de overeenkomst met u als particulier, bedrijf of uw vereniging. Daarnaast verwerkt Rebel Republic B.V. ook persoons/bedrijfsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rebel Republic B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rebel Republic B.V.) tussen zit. Rebel Republic B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft, Microsoft-cloud, Internetexplore, Facebook, LinkedIn en Instagram.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rebel Republic B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aan het einde van het samenwerkingsverband worden de gegevens verwijderd uit onze bestanden. Fysiek ontvangen documenten e.d. worden vernietigd of desgewenst retour gezonden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rebel Republic B.V. verstrekt uitsluitend aan derden dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en noodzakelijk is om de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rebel Republic B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rebel Republic B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ready2rebel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rebel Republic B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rebel Republic B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op; info@ready2rebel.nl